!!! Welcome to Kroo Jade's land !!!
Thanks for the visit.

Monday, September 17, 2012

ปิดการรับข้อมูลในการจัดทำเกียรติบัตร วันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 06.00 น.
สำหรับเกียรติบัตร ทาง สพฐ. จะดำเนินการจัดทำและส่งกลับไปให้ที่ต้นสังกัด

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม.1 กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการกรอกผ่านทาง Blog เท่านั้น

ขอขอบคุณ
แจ้งแก้ไข ข้อมูลได้ที่ k.sitthijade@gmail.com

Evaluation of NFE Training on Aug 16-18, 2012

EIS Database of NFE on Aug 24-25, 2012

Evaluation of NFE Training on Aug 24-25, 2012

test